Grįžti į pradinį
Finansinis skaidrumas

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) administruoja užstato sistemą ir užtikrina jos skaidrumą bei efektyvumą.

Kertinis USAD veiklos principas – skaidri ir efektyvi vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema, kurioje atvirumu bei abipusiškumu remiasi santykiai tarp pagrindinių sistemos partnerių:

 • gėrimų gamintojų ir importuotojų,
 • gėrimų pardavėjų ir pakuočių surinkėjų,
 • gėrimų vartotojų.
Užstato sistemos išlaikymas

Pagal gamintojo atsakomybės principą šalies gėrimų gamintojams bei importuotojams tenka pareiga pasirūpinti bei finansuoti į rinką išleidžiamų vienkartinių gėrimų pakuočių sutvarkymą. USAD – ne pelno organizacija, besirūpinanti šios gėrimų gamintojų ir importuotojų pareigos įgyvendinimu.

USAD pajamas gauna iš 3 šaltinių:

 • gėrimų gamintojų ir importuotojų subsidijų,
 • parduotų antrinių žaliavų,
 • neatsiimto užstato už pakuotes.

Gamintojų ir importuotojų subsidijos – pagrindinis sistemos finansavimo šaltinis, sudarantis apie 50 % visų pajamų.

.
Tarifai ir jų nustatymas

Sprendimus dėl tarifų priima USAD valdyba – ją sudaro atstovai iš USAD steigėjų:

 • Lietuvos aludarių gildijos,
 • Lietuvos prekybos įmonių asociacijos,
 • Lietuvos natūralaus mineralinio vandens gamintojų asociacijos.

 

Valdyba kasmet peržiūri sistemos biudžetą ir tvirtina tarifus:

 • gėrimų gamintojams ir importuotojams,
 • gėrimų pardavėjams.
Tarifai gamintojams ir importuotojams

Tarifai gėrimų gamintojams ir importuotojams nustatomi taip, kad grynasis finansinis USAD rezultatas būtų lygus nuliui. Priimdama sprendimą dėl tarifų, valdyba vadovaujasi šiais principais:

 • nustatomi vienodi tarifai visiems gamintojams ir importuotojams,
 • tarifai diferencijuojami skirtingoms pakuočių rūšims įvertinus bei atsižvelgus į kiekvienos pakuotės rūšies surinkimo sąnaudas bei atnešamas pajamas.

Kiekvienais finansiniais metais valdyba persvarsto tarifus ir priima sprendimą dėl jų dydžio. Tai darydama ji atsižvelgia į:

 • gėrimų gamintojų bei importuotojų planuojamą išleisti pakuočių kiekį bei numatomą jų surinkimą,
 • planuojamas pajamas iš nesugrąžinto užstato,
 • numatomas pajamas už antrinių žaliavų pardavimą,
 • pardavėjų surinkimo sąnaudų tarifo dydžius bei planuojamas pardavėjų kompensavimo sąnaudas,
 • kitas užstato sistemos sąnaudas susijusias su pardavėjų surinktų pakuočių administravimu, surinkimu, gabenimu bei kitokiu paruošimu perdirbimui ir perdavimu perdirbėjams,
 • planuojamas visuomenės informavimo bei švietimo sąnaudas,
 • ankstesnių metų USAD finansinius rezultatus (pelną arba nuostolį),
 • veiklos sąlygų permainas: teisinės bazės ir ekonominės situacijos pokyčius, Aplinkos ministerijos rekomendacijas, kitus aktualius vidinius ir išorinius veiksnius.

Išimtiniais atvejais tarifai gali būti papildomai peržiūrėti ir einamiesiems finansiniams metams, bet ne daugiau nei vieną papildomą kartą per finansinius metus. Tarifai persvarstomi, jei reikšmingai keičiasi USAD suplanuoti veiklos ir finansiniai rezultatai.

Kad užstato sistema veiktų skaidriai, o nustatyti tarifai gamintojams ir importuotojams būtų korektiški, objektyvūs bei finansiškai pagrįsti, juos kasmet audituoja nepriklausomi auditoriai. Auditas atliekamas laikantis tarptautinių audito ir buhalterių etikos standartų bei Audito įstatymo.

Pagrindinis tokio audito tikslas – įvertinti, ar USAD objektyviai ir korektiškai atlieka pajamų ir sąnaudų priskyrimą pagal pakuotės rūšį, gauti auditoriaus išvadą bei nuomonę dėl gamintojams ir importuotojams taikomų tarifų pagrįstumo. Į visus nustatytus neatitikimus atsižvelgiama ir, jeigu yra reikalas, koreguojami tarifai.

Šiuo metu galiojantys tarifai gamintojams ir importuotojams.

--> -->
Sąnaudų kompensavimo tarifai pardavėjams

Gėrimų vienkartinėse pakuotėse pardavėjai, turintys prievolę priimti pakuočių atliekas, arba pardavėjai, kurie savanoriškai dalyvauja užstato sistemoje, patiria sąnaudas, susijusias su pakuočių priėmimu, užstato grąžinimu ir visuomenės informavimu. Šias sąnaudas kompensuoja USAD.

Sąnaudų kompensavimo tarifus kiekvienais finansiniais metais nustato USAD valdyba. Jie gali būti papildomai pakeisti metų eigoje, bet ne daugiau nei vieną papildomą kartą per finansinius metus, jeigu einamaisiais finansiniais metais įvyksta teisinio reguliavimo, ekonominiai pokyčiai arba paaiškėja kitos sąnaudas reikšmingai įtakojančios aplinkybės.

Nustatydama tarifus valdyba vadovaujasi šiais principais:

 • tarifai turi kompensuoti pardavėjų sąnaudas,
 • tarifai turi būti diferencijuoti skirtingoms vienkartinių pakuočių rūšims: stiklinei, PET ir metalinei (aliuminio, plieno),
 • tarifai diferencijuojami pagal priėmimo būdą: rankinis ir automatizuotas,
 • tarifai turi būti vienodi visiems pardavėjams.

Valdyba tarifus nustato atsižvelgdama į:

 • sąnaudas, apskaičiuotas pagal nepriklausomų auditorių paruoštą sąnaudų apskaičiavimo metodiką ir naudojantis šių auditorių parengtu modeliu,
 • prognozuojamus einamųjų finansinių metų ekonominius rodiklius: infliaciją pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, darbo užmokesčio pokyčius,
 • numatomus surinkti pakuočių kiekius.

Pasibaigus laikotarpiui, kuriam nustatyti tarifai, faktinės sąnaudos tikslinamos atsižvelgiant į surinktų pakuočių kiekius, praėjusių finansinių metų ekonominius rodiklius, nenumatytas papildomas pardavėjų sąnaudas. Atsiradus skirtumams tarp prognozuotų ir faktinių sąnaudų, šių sąnaudų sumų skirtumai (tiek teigiami, tiek neigiami) įtraukiami nustatant ateinančių finansinių metų tarifus.

Pardavėjų sąnaudų apskaičiavimo metodika paremta 2017 m. atliktu nepriklausomu auditu, kuris įvertino, kiek ir kokių resursų reikia, kad pardavėjas užtikrintų kokybišką pakuočių surinkimą.

Audito metu apskaičiuotas ir įvertintas darbo laikas, reikalingų patalpų plotai, investicijos į patalpų įrengimą, elektros, vandens, valymo priemonių ir kitos sąnaudos. Auditoriai išmatavo kiekvienos operacijos laiką bei resursus kiekvienos pakuočių rūšies tvarkymui.

Pagal audito duomenis parengtas unikalus kompensavimo tarifų skaičiavimo modelis bei metodika. Remiantis jais, kiekvienais finansiniais metais peržiūrimi ir apskaičiuojami pardavėjų sąnaudų kompensavimo tarifai.

Šiuo metu galiojantys sąnaudų kompensavimo tarifai pardavėjams.

Taromatai ir taros surinkimo punktai nebepriims 3 įmonių gėrimų pakuočių

Lapkričio 5 d. VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) sustabdys 3 gėrimų gamintojų, kurie nevykdo finansinių įsipareigojimų užstato sistemai, pakuočių priėmimą. Gyventojai raginami suskubti grąžinti visas turimas bendrovių „Gėrimų importas“, „8 malūnai“ bei „Nuotaikos šaltinis“ pakuotes ir atsiimti sumokėtą užstatą Išsamiau.