*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Sąnaudų kompensavimo tarifai pardavėjams

 

Gėrimų vienkartinėse pakuotėse pardavėjai, turintys prievolę priimti pakuočių atliekas, arba pardavėjai, kurie savanoriškai dalyvauja užstato sistemoje, patiria sąnaudas, susijusias su pakuočių priėmimu, užstato grąžinimu ir visuomenės informavimu. Šias sąnaudas kompensuoja USAD.

Sąnaudų kompensavimo tarifus kiekvienais finansiniais metais nustato USAD valdyba. Jie gali būti papildomai pakeisti per metus, bet ne daugiau nei vieną papildomą kartą per finansinius metus, jeigu einamaisiais finansiniais metais įvyksta teisinio reguliavimo, ekonominiai pokyčiai arba paaiškėja kitos aplinkybės, reikšmingai įtakojančios sąnaudas.

Nustatydama tarifus valdyba vadovaujasi šiais principais:

  • tarifai turi kompensuoti pardavėjų sąnaudas,
  • tarifai turi būti diferencijuoti skirtingoms vienkartinių pakuočių rūšims: stiklinei, PET ir metalinei (aliuminio, plieno),
  • tarifai diferencijuojami pagal priėmimo būdą: rankinis ir automatizuotas,
  • tarifai turi būti vienodi visiems pardavėjams.

Valdyba tarifus nustato atsižvelgdama į:

  • sąnaudas, apskaičiuotas pagal nepriklausomų auditorių paruoštą sąnaudų apskaičiavimo metodiką ir naudojantis šių auditorių parengtu modeliu,
  • prognozuojamus einamųjų finansinių metų ekonominius rodiklius: infliaciją pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, darbo užmokesčio pokyčius,
  • numatomus surinkti pakuočių kiekius.

Pasibaigus laikotarpiui, kuriam nustatyti tarifai, faktinės sąnaudos tikslinamos atsižvelgiant į surinktų pakuočių kiekius, praėjusių finansinių metų ekonominius rodiklius, nenumatytas papildomas pardavėjų sąnaudas. Atsiradus skirtumams tarp prognozuotų ir faktinių sąnaudų, šių sąnaudų sumų skirtumai (tiek teigiami, tiek neigiami) įtraukiami nustatant ateinančių finansinių metų tarifus.

Pardavėjų sąnaudų apskaičiavimo metodika paremta 2017 m. atliktu nepriklausomu auditu, kuris įvertino, kiek ir kokių resursų reikia, kad pardavėjas užtikrintų kokybišką pakuočių surinkimą.

Audito metu apskaičiuotas ir įvertintas darbo laikas, reikalingų patalpų plotai, investicijos į patalpų įrengimą, elektros, vandens, valymo priemonių ir kitos sąnaudos. Auditoriai išmatavo kiekvienos operacijos laiką bei resursus kiekvienos pakuočių rūšies tvarkymui.

Pagal audito duomenis parengtas unikalus kompensavimo tarifų skaičiavimo modelis bei metodika. Remiantis jais, kiekvienais finansiniais metais peržiūrimi ir apskaičiuojami pardavėjų sąnaudų kompensavimo tarifai.