*usad_site_logo* *grazinti_verta_site_logo*
lt
en

Tarifų nustatymo aprašas

 

Tarifai gėrimų gamintojams ir importuotojams nustatomi taip, kad grynasis finansinis USAD rezultatas būtų lygus nuliui. Priimdama sprendimą dėl tarifų, valdyba vadovaujasi šiais principais:

  • nustatomi vienodi tarifai visiems gamintojams ir importuotojams,
  • tarifai diferencijuojami skirtingoms pakuočių rūšims, įvertinus bei atsižvelgus į kiekvienos pakuotės rūšies surinkimo sąnaudas ir gaunamas pajamas.

Kiekvienais finansiniais metais valdyba persvarsto tarifus ir priima sprendimą dėl jų dydžio. Valdyba tarifus nustato vadovaudamasi patvirtintomis tarifų nustatymo taisyklėmis. Tai darydama ji atsižvelgia į:

  • gėrimų gamintojų bei importuotojų planuojamą išleisti pakuočių kiekį ir numatomą jų surinkimą,
  • planuojamas pajamas iš nesugrąžinto užstato,
  • numatomas pajamas už antrinių žaliavų pardavimą,
  • pardavėjų surinkimo sąnaudų tarifo dydžius bei planuojamas pardavėjų kompensavimo sąnaudas,
  • kitas užstato sistemos sąnaudas, susijusias su pardavėjų surinktų pakuočių administravimu, surinkimu, gabenimu bei kitokiu paruošimu perdirbimui ir perdavimu perdirbėjams,
  • planuojamas visuomenės informavimo ir švietimo sąnaudas,
  • ankstesnių metų USAD finansinius rezultatus (pelną arba nuostolį),
  • veiklos sąlygų permainas: teisinės bazės ir ekonominės situacijos pokyčius, Aplinkos ministerijos rekomendacijas, kitus aktualius vidinius ir išorinius veiksnius.

Išimtiniais atvejais tarifai gali būti papildomai peržiūrėti ir einamiesiems finansiniams metams, bet ne daugiau nei vieną papildomą kartą per finansinius metus. Tarifai persvarstomi, jei reikšmingai keičiasi USAD suplanuoti veiklos ir finansiniai rezultatai.

Kad užstato sistema veiktų skaidriai, o nustatyti tarifai gamintojams ir importuotojams būtų korektiški, objektyvūs ir finansiškai pagrįsti, juos kasmet audituoja nepriklausomi auditoriai. Auditas atliekamas laikantis tarptautinių audito ir buhalterių etikos standartų bei Audito įstatymo.

Pagrindinis audito tikslas – įvertinti, ar USAD objektyviai ir korektiškai atlieka pajamų ir sąnaudų priskyrimą pagal pakuotės rūšį, gauti auditoriaus išvadą ir nuomonę dėl gamintojams ir importuotojams taikomų tarifų pagrįstumo. Į visus nustatytus neatitikimus atsižvelgiama ir, esant poreikiui, tarifai koreguojami.

Nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2022 metų Pajamų ir sąnaudų paskirstymo pagal pakuočių tipus finansinė ataskaita